Hội đồng Quản trị

Ông: Đỗ Hoàng Chúc

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông: Hồ Sĩ Khuê

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông: Nguyễn Công Hùng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ban Giám đốc

Ông: Hỗ Sĩ Lương

Phố Giám đốc

Ông: Đỗ Thế Anh

Giám đốc

Ông: Nguyễn Như Long

Phó Giám đốc